Prejudiciu de aproape 9 milioane de lei, descoperit de Curtea de Conturi la Consiliul Județean Hunedoara. Decontarea unor lucrări neexecutate, plata unor lucrări de investiții fără respectarea legislației, dar și material antiderapant, decontat „la greu”

Curtea de Conturi a României a publicat raportul privind finanțele publice locale pe anul 2017, în urmă cu puțin timp. Prejudiciile făcute de primării și de Consiliul Județean sunt imense. De luat în calcul este și faptul că nu toate administrațiile locale au fost verificate, pentru că astfel, cu siguranță, prejudiciul ar fi fost mult mai mare. Azi, „Ziar de Hunedoara” vă prezintă ce nereguli au fost descoperite la Consiliul Județean, în urma auditului făcut anul trecut de Camera de Conturi. 

Anul 2017 a fost primul an întreg în care conducerea Consiliului Județean Hunedoara a fost asigurată de PSD, și, totodată a fost unul în care Curtea de Conturi a constatat prejudicii de aproape 9 milioane de lei și abateri financiar-contabile de peste 134 de milioane de lei.  

Decontarea unor lucrări neexecutate, plata unor lucrări de investiții fără respectarea legislației, decontarea unor lucrări suplimentare fără a respecta legea, decontarea unor cantități de material antiderapant mai mari decât cele corespunzătoare, dar și altele. Acestea sunt modalitățile prin care, spun auditorii Curții de Conturi, că a fost prejudiciat bugetul Consiliului Județean, în anul 2017. Iată, mai jos, detaliat, fiecare abatere, dar și prejudiciul pe care aceasta l-a adus, potrivit raportului Curții de Conturi.

Potrivit documentului, acum, Consiliul Județean trebuie să recupereze întreg prejudiciul.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi: 
 
1. Întocmirea situațiilor financiare cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la raportarea informațiilor privind drepturile constatate din formularul Contul de execuție al bugetului instituției publice – venituri. 

2. Luarea tuturor măsurilor legale în vederea încasării veniturilor bugetului local, reprezentând vărsăminte repartizate de SC Drumuri și Poduri SA bugetului local din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.

3. Întocmirea și aprobarea conform legii a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, pentru lucrările de intervenție realizate și care au fost derulate ca lucrări de întreținere și reparații curente; majorarea valorii activelor corporale (a drumurilor județene) cu valoarea lucrărilor care au condus la îmbunătățirea stării tehnice a acestora, ulterior întocmirii și aprobării documentațiilor tehnico-economice menționate mai sus.

4. Efectuarea demersurilor legale în vederea încheierii unui contract de asociere în care să fie precizată contribuția și participarea fiecărei părți la realizarea obiectivelor și activităților comune convenite precum și condițiile de administrare a rezultatelor financiare ale activităților desfășurate în comun, așa cum este prevăzut la art.16 din O.G. nr.71/2002; elaborarea, negocierea și încheierea atât a contractului de delegare a gestiunii între operatorul de servicii de interes intercomunal și autoritățile administrației publice locale asociate, cât și a anexelor la acesta, respectiv caietul de sarcini, regulamentul de serviciu, inventarul bunurilor preluate în exploatare, procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor, așa cum este prevăzut la art. 17 din OG nr.71/2002.

5. Efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu respectarea prevederilor legale de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Hunedoara.

6. Analizarea înregistrărilor din evidența contabilă privitoare la amortizarea activelor fixe corporale și necorporale și luarea măsurilor pentru corectarea acestora, conform reglementărilor legale în vigoare.

7. Stabilirea exactă a întinderii prejudiciului creat prin decontarea unor lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Reparații capitale la Casa de Cultură Hunedoara”, înregistrarea în contabilitate a prejudiciului și recuperarea integrală a acestuia.

8. Stabilirea exactă a întinderii prejudiciului creat bugetului local prin decontarea nejustificată a unor lucrări, înregistrarea în contabilitate și recuperarea integrală a acestuia.

9. Stabilirea exactă a întinderii prejudiciului adus bugetului local al Județului Hunedoara în urma decontării unor cantități de material antiderapant peste cantitățile care rezultă din consumurile aprobate prin devizul analitic pentru 24 de ore, raportate la orele de punere în operă recepționate și decontate, înregistrarea în contabilitatea instituției a acestor operațiuni.

10. Stabilirea exactă a întinderii prejudiciului adus bugetului local al Județului Hunedoara în urma decontării lucrărilor de „Reabilitare și consolidare pod peste râul Strei pe DJ 668 C, km 0+890”, fără a fi recuperată valoarea pagubei create prin distrugerea podului; înregistrarea în contabilitatea și recuperarea integrală a acestuia. 
 

 

Adauga comentariu